Advertisement

Reaktywne zaburzenie przywiązania w niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie

Zarys

Reaktywne zaburzenie przywiązania (RAD) jest mało powszechnym, ale poważnym zaburzeniem, które uniemożliwia niemowlętom i dzieciom właściwe nawiązywanie zdrowych relacji z rodzicami. Dzieci z RAD są zaniedbywane psychicznie i emocjonalnie, często są to dzieci wcześnie osierocone lub narażone na przemoc fizyczną i psychiczną. Zaburzenia RAD pojawiają się, gdy nie zostaną zaspokojone najbardziej podstawowe potrzeby dziecka i wychowanie nie przebiega w sposób prawidłowy. To powstrzymuje je przed nawiązywaniem właściwych relacji z innymi.

RAD może objawiać się na dwa sposoby: unikanie kontaktów z innymi lub przesadne wyrażanie emocji.

To schorzenie może mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka i może powstrzymać je przed nawiązywaniem kontaktów. Mimo, że RAD jest trwałym schorzeniem, dzięki leczeniu dzieci mogą nawiązać zdrowe i stałe relacje z innymi ludźmi.

Advertisement
Advertisement

Causes

Przyczyny

RAD pojawia się, gdy rodzice zaniedbują potrzeby dziecka, takie jak:

 • jedzenie
 • kontakt z innymi ludźmi
 • więź emocjonalna
 • bezpieczeństwo fizyczne

Ryzyko zaniedbania przez rodziców wzrasta, gdy:

 • główny rodzic jest niezrównoważony psychicznie lub emocjonalnie
 • rodzicom brakuje umiejętności wychowawczych
 • rodzice są nastolatkami
 • rodzice są wyizolowani społecznie
 • w przypadku częstej zmiany opiekunów zastępczych

Dzieci z adopcji zagranicznej przekazane we wczesnym wieku z ośrodków opiekuńczych są także narażone na ryzyko zachorowania na RAD.

Symptoms

Objawy

Według kliniki Mayo, objawy zaburzeń RAD pojawiają się przed piątym rokiem życia, częściej gdy dziecko jest niemowlęciem (MC). U niemowląt objawy mogą być trudniejsze do rozpoznania niż u starszych dzieci. Objawami RAD u niemowląt może być: apatia i wycofanie, brak zainteresowania zabawkami lub grami i brak chęci do brania ich na ręce.

U starszych dzieci pojawiają się bardziej dostrzegalne objawy wycofania niż u młodszych. Mogą pojawić się u nich kłopoty w kontaktach z innymi i mogą unikać osób próbujących nawiązać z nimi kontakt. Mogą ukrywać uczucie złości lub otwarcie wyrażać agresję w stosunku do swoich rówieśników. Jeśli zaburzenia utrzymują się, gdy dziecko osiąga wiek nastoletni, skutkiem może być uzależnienie od narkotyków lub alkoholu.

Gdy dzieci z RAD stają się coraz starsze, mogą pojawić się różnego rodzaju zachowania, wskazujące na zahamowania lub całkowity brak zahamowań. U niektórych dzieci mogą wystąpić oba rodzaje zachowań.

Zachowania wskazujące na brak zahamowań

Objawy tego rodzaju zachowań to:

 • chęć zwrócenia na siebie uwagi, nawet obcych osób
 • częste zwracanie się o pomoc
 • dziecinne zachowanie
 • stan lękowy

Zachowanie wskazujące na zahamowania

Objawy tego rodzaju zachowań to:

 • unikanie wchodzenia w relacje
 • odmowa przyjmowania pomocy
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diagnosis

Rozpoznanie

Aby zdiagnozować RAD, lekarz musi określić, czy niemowlę lub dziecko spełnia kryteria diagnostyczne American Psychiatric Association.

Kryteria RAD to:

 • zaobserwowane niewłaściwe relacje z innymi przed ukończeniem piątego roku życia, niespowodowane opóźnieniami w rozwoju
 • reprezentowanie niewłaściwych zachowań w stosunku do obcych lub nieumiejętność komunikacji z innymi
 • brak zapewnienia dziecku właściwych potrzeb fizycznych i emocjonalnych przez rodziców

Wymagane jest również szczegółowe badanie psychiatryczne dziecka. Może ono obejmować:

 • obserwację i analizę zachowań dziecka przebywającego z rodzicem
 • szczegóły i analizę zachowań dziecka w różnych sytuacjach
 • badanie zachowań dziecka przez określony czas
 • gromadzenie informacji na temat zachowań dziecka z innych źródeł, takich jak rodzina lub nauczyciele.
 • szczegółową historię życia dziecka
 • ocenę doświadczenia rodziców i zwykłe codzienne czynności podejmowane przez rodziców w opiece nad dzieckiem.

Lekarz będzie musiał się upewnić, czy problemy u dziecka nie są związane z innymi zaburzeniami zachowania lub psychicznymi. Objawy RAD mogą czasem być podobne do:

 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
 • fobii społecznej
 • stanu lękowego
 • zespołu stresu pourazowego
 • autyzmu

Treatments

Leczenie

Po badaniu psychiatrycznym, lekarz opracuje plan leczenia, który będzie najbardziej odpowiedni dla dziecka i rodziców. W leczeniu najważniejsze jest zapewnienie dziecku bezpiecznego środowiska wychowania.

Gdy to zostanie zapewnione, następnym etapem będzie poprawa relacji między rodzicami a dzieckiem. Można to osiągnąć poprzez szereg zajęć dla rodziców, poprawiających ich umiejętność opieki nad dzieckiem, połączonych z doradztwem, aby odbudować więź miedzy rodzicami a dzieckiem. Proces odbudowywania więzi będzie stopniowym procesem poprawiającym fizyczny kontakt między rodzicami a dzieckiem.

Może być pomocna dodatkowa opieka pedagogiczna, jeśli dziecko ma problemy w szkole.

W niektórych przypadkach, jeśli dziecko cierpi na stany lękowe lub depresję moża podawać pewne leki, takie jak inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs). Przykładami leków z grupy SSRI są fluoksetyna (Prozac) i sertralina (Zoloft). Zgodnie z opinią , fluoksetyna (Prozac) jest jedynym zatwierdzonym przez FDA lekiem do stosowania u dzieci od ósmego roku życia.

Dzieci, które przyjmują te leki powinny być uważnie obserwowane, czy nie objawiają myśli lub zachowań samobójczych. To może być potencjalny, ale sporadyczny skutek uboczny. Z materiału FDA, opublikowanego w 2007 roku w wynika, że cztery procent z 2200 dzieci leczonych z zastosowaniem leków z grupy SSRI, wykazywało skłonność do myśli lub zachowań samobójczych (NIMH).

Advertisement
Advertisement

Outlook

Prognoza

Rokowania dla dzieci z RAD są dobre, jeśli dziecko szybko zostało poddane właściwemu leczeniu. Jednak długotrwałe badania nad tym zaburzeniem wykazują, że RAD jest nieuleczalny i może skutkować innymi problemami behawioralnymi na późniejszym etapie życia (Zeanah i Fox, 2004 r.). Te problemy obejmują zakres od skrajnego kontrolowania zachowania do samookaleczenia

Advertisement

Complications

Powikłania

Jeśli RAD nie jest leczony we właściwy sposób mogą pojawić się u dzieci inne zaburzenia, takie jak:

 • depresja
 • stan lękowy
 • zespół stresu pourazowego
Advertisement
Advertisement

Prevention

Zapobieganie

RAD można uniknąć zapewniając dziecku właściwą opiekę fizyczną i emocjonalną. Niezwykle ważne jest to, czy dziecko zostało adoptowane w bardzo wczesnym wieku, a szczególnie, czy przez pewien czas przebywało w placówce opiekuńczej. Ryzyko wystąpienia zaburzeń RAD jest większe u dzieci, których opiekunowie często się zmieniali.

Pomocna może być rozmowa z innymi rodzicami, poszukiwanie doradztwa lub uczestnictwo rodziców w zajęciach dotyczących wychowania dzieci. Dostępnych jest wiele książek dotyczących zaburzeń RAD i zdrowych relacji z rodzicami, które także mogą okazać się pomocne.

Article resources
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement